Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của tình hình Trung Quốc cuối thời Tần và cuối thời Hán?

Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của tình hình Trung Quốc cuối thời Tần và cuối thời Hán?

A. Các thế lực cát cứ, tranh giành quyền lực lẫn nhau

B. Mâu thuẫn giai cấp gay gắt, nông dân khắp nơi nổi dậy đấu tranh

C. Nạn ngoại xâm

D. Các triều Tần, Hán suy yếu rồi sụp đổ

Hướng dẫn

Đáp án: C