Tháng Mười Một 28, 2021

Ý không phản ánh đúng nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại là

Ý không phản ánh đúng nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại là

A. Người ta không chấp nhận có vua chuyên chế

B. Mọi công dân nam từ 21 tuổi trở lên đều tham gia Đại hội công dân

C. Đại hội công dân bầu ra các cơ quan nhà nước quyết định mọi công việc

D. Hội đồng 500 có vai trò như quốc hội, bầu ra 10 viên chức điều hành như chính phủ.

Hướng dẫn

Đáp án: B