Tháng Mười Một 28, 2021

Xác định công của lực điện khi di chuyên một electron từ điểm A đến điểm B trong điện trường. Biết hiệu điện thế giữa hai điểm AB là U$_{ab}$ = 5V

Xác định công của lực điện khi di chuyên một electron từ điểm A đến điểm B trong điện trường. Biết hiệu điện thế giữa hai điểm AB là U$_{ab}$ = 5V.

A -5eV.

B 5eV.

C 8.10$^{-18}$J.

D -8.10$^{-18}$J.

Hướng dẫn

Chọn đáp án: A

Phương pháp giải:

Công thức liên hệ giữa công và hiệu điện thế A = qU

Hướng dẫn

Cách giải:

Áp dụng công thức A = q.U = (-1.6/10$^{-19}$).5 = – 8.10$^{-19}$J = – 5eV

→ Chọn A