Tháng Mười Một 28, 2021

Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn của mỗi phản ứng sau

Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn của mỗi phản ứng sau:

a) FeCl$_{3}$ + NaOH

b) Ba(HCO$_{3}$)$_{2}$ + HCl

Lời giải chi tiết:

a) FeCl$_{3}$ + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)$_{3}$↓

→ Phương trình ion rút gọn: Fe$^{3+}$ + 3OH$^{-}$ → Fe(OH)$_{3}$↓

b) Ba(HCO$_{3}$)$_{2}$ + 2HCl → BaCl$_{2}$ + 2H$_{2}$O + 2CO$_{2}$↑

→ Phương trình ion rút gọn: HCO$_{3}$$^{-}$ + H$^{+}$ → H$_{2}$O + CO$_{2}$↑