Tháng Mười Một 28, 2021

Viết phương trình hóa học của các phản ứng để hoàn thành dãy chuyển hóa sau

Viết phương trình hóa học của các phản ứng để hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

\(C{l_2}\xrightarrow{{(1)}}NaCl\xrightarrow{{(2)}}{\text{ }}HCl{\text{ }}\xrightarrow{{(3)}}KCl\xrightarrow{{(4)}}{\text{ }}AgCl\)

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các chất để viết phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết:

(1) Cl$_{2}$ + 2Na → 2NaCl

(2) 2NaCl + H$_{2}$SO$_{4 đặc}$ \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na$_{2}$SO$_{4}$ + 2HCl

(3) HCl + KOH → KCl + H$_{2}$O

(4) KCl + AgNO$_{3}$ → AgCl↓ + KNO$_{3}$