Tháng Tư 2, 2023

Viết lại tích (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) dưới dạng một lũy thừa

Viết lại tích (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) dưới dạng một lũy thừa

A. 2$^{3}$.3$^{3}$

B. -2$^{3}$.3$^{3}$

C. 6$^{3}$

D. -6$^{3}$

Hướng dẫn

(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) = [(-2).(-3)].[(-2).(-3)].[(-2).(-3)]

=6.6.6 = 6$^{3}$

Chọn đáp án C