Tháng Mười Một 28, 2021

Vị vua nào được nhân dân Ấn Độ suy tôn là “Đấng chí tôn”?

Vị vua nào được nhân dân Ấn Độ suy tôn là “Đấng chí tôn”?

A. Babua

B. Acơba

C. Giahanghia

D. Sa Hagian

Hướng dẫn

Với những chính sách tiến bộ của mình, A-cơ-ba được coi như một vị anh hùng dân tộc; ngày nay tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình xứng với danh hiệu là Đấng chí tôn A-cơ-ba.

Đáp án cần chọn là: B