Tháng Ba 21, 2023

Vẽ đường thẳng a, lấy A ∈ a; B ∈ a; C ∈ a; D ∉ a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng phân biệt b) Viết tên các đường thẳng đó. c) D là giao điểm của những đường thẳng nào?

Vẽ đường thẳng a, lấy A ∈ a; B ∈ a; C ∈ a; D ∉ a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm

a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng phân biệt

b) Viết tên các đường thẳng đó.

c) D là giao điểm của những đường thẳng nào?

Hướng dẫn

a)

Có 4 đường thẳng phân biệt

b) Tên các đường thẳng đó

+ Đường thẳng AD

+ Đường thẳng DC

+ Đường thẳng BD

+ Đường thẳng a.

c) D là giao điểm của 3 đường thẳng AD, DC, DB

Ta nói: Ba đường thẳng AD, DC, DB đồng quy tại điểm D.