Tháng Mười Hai 8, 2022

Từ “viên tịch” để chỉ cái chết của ai?

Từ “viên tịch” để chỉ cái chết của ai?

A. Nhà vua

B. Vị hoàng thượng

C. Người rất cao tuổi

D. Người có công với đất nước

Hướng dẫn

Đáp án B