Tháng Một 25, 2022

Đánh giá sau đây về Tuyên ngôn độc lập đúng hay sai? “Tác phẩm là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn. Khẳng định và đề cao tinh thần xả thân cứu nước, thành quả cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng với nền độc lập có được bởi chính máu xương của mình”.

Đánh giá sau đây về Tuyên ngôn độc lập đúng hay sai? “Tác phẩm là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt …