Tháng Mười Một 28, 2021

Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?

Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?

A. Kim

B. Mông Cổ

C. Đường

D. Thanh

Hướng dẫn

Đến thời nhà Đường, các hoàng đế đứng đầu đất nước tiếp tục chính sách mở rộng lãnh thổ. Nhà Đường đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược bán đảo Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam (lãnh thổ Việt Nam hồi đó), ép Tây Tạng thần phục. Nhờ vậy, Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đế quốc phong kiến phát triển nhất.

Đáp án cần chọn là: C