Tháng Tư 2, 2023

Trong truyền thuyết, chị Hằng ở cung nào trên Thiên Đình?

Trong truyền thuyết, chị Hằng ở cung nào trên Thiên Đình?

A. Thiên Cực Bắc

B. Quảng Hàn

C. Côn Luân

Câu trả lời là: B. Quảng Hàn