Tháng Mười Một 28, 2021

Trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Người tối cổ được đánh giá

Trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Người tối cổ được đánh giá

A. Vẫn chưa thoát thai khỏi loài vượn.

B. Là bước chuyển tiếp từ vượn thành người.

C. Là những chủ nhân đầu tiên trong lịch sử loài người.

D. Là những con người thông minh.

Hướng dẫn

Đáp án: C