Tháng Mười 17, 2021

Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP ?

Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP ?
A. Bài tiết tiếp
B. Hấp thụ lại
C. Lọc máu
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Giai đoạn lọc máu không cần đến ATP.
Đáp án cần chọn là: C