Tháng Mười 17, 2021

Thành phần nào dưới đây của nước tiểu đầu sẽ được hấp thụ lại ?

Thành phần nào dưới đây của nước tiểu đầu sẽ được hấp thụ lại ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Crêatin
C. Axit uric
D. Nước

Hướng dẫn

Nước tiểu đầu sẽ hấp thụ lại nước.
Đáp án cần chọn là: D