Tháng Mười 23, 2021

Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây ?

Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây ?
A. Hồng cầu
B. Nước
C. Ion khoáng
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Trong nước tiểu đầu không chứa hồng cầu.
Đáp án cần chọn là: A