Tháng Mười 23, 2021

: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:

: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:
A. Gắn nhiễm sắc thể
B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con
C. Tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào
D. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể

Hướng dẫn

Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực
của tế bào
Đáp án cần chọn là: C