Tháng Mười 23, 2021

: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian
B. Kì đầu
C. Kì giữa
D. Kì sau

Hướng dẫn

Hình dạng và cấu trúc siêu hiển vi của NST được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa của quá
trình phân chia tế bào.
Đáp án cần chọn là: C