Tháng Mười 25, 2021

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có dạng hình sợi ?

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có dạng hình sợi ?
A. Tế bào trứng
B. Tế bào hồng cầu
C. Tế bào xương
D. Tế bào cơ

Hướng dẫn

Tế bào cơ có dạng hình sợi.
Đáp án cần chọn là: D