Tháng Ba 21, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

A. Hai góc phụ nhau mà một góc là 450 thì góc kia là 1350

B. Hai góc bù nhau mà một góc là 450 thì góc kia là 450

C. Hai góc vuông là hai góc kề bù

D. Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và tia đối của góc này là tia của góc kia

Hướng dẫn

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900 nên một góc là 450 thì góc kia là 450. Đáp án A sai

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 1800 nên một góc là 450 thì góc kia là 1350. Đáp án B sai

Hai gc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù. Hai góc vuông là hai góc bù nhưng chưa chắc đã kề nhau nên đáp án C sai

Hai góc có một cạnh chung và tia đối của góc này là tia của góc kia nên hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng chứa cạnh chung nên đây là hai góc kề nhau. Mặt khác hai góc đó có tia đối của góc này là tia của góc kia nên tổng hai góc bằng 1800. Do đó, hai góc này là hai góc kề bù. Đáp án D đúng

Chọn đáp án D