Tháng Ba 24, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

A. Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau.

B. Hai tia phân biệt và có gốc chung luôn là hai tia đối nhau.

C. Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung.

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

Hướng dẫn

Ta thấy tia Ax và Bx có rất nhiều điểm chung nhưng chúng không trùng nhau. Do đó, đáp án A sai.

Mặt khác, Ax và Bx là hai tia không chung gốc nhưng chúng có rất nhiều điểm chung. Do đó, đáp án C sai.

Hai tia Ox và Oy là hai tia phân biệt, chung gốc O nhưng chúng không phải là hai tia đối nhau. Do đó, đáp án B sai

Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. Đáp án D đúng

Chọn đáp án D