Tháng Bảy 4, 2022

Trợ động từ và động từ khuyết thiếu

01-Trợ động từ _p1 ⇒ Tải về
02-Trợ động từ _p2 ⇒ Tải về
03-Trợ động từ _p3 ⇒ Tải về
04-ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS) _P1 ⇒ Tải về
05-ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS) _P2 ⇒ Tải về