Tháng Bảy 6, 2022

Động từ và các thì trong tiếng anh

01-P1_Thì Hiện tại tiếp diễn ⇒ Tải về
02-P2_Thì Hiện tại đơn ⇒ Tải về
03-P3_Thì QK đơn và QK tiếp diễn ⇒ Tải về
04-P4_Thì Hiện tại hoàn thành ⇒ Tải về
05-P5_Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ⇒ Tải về
06-P6_Thì QKHT và QKHT tiếp diễn ⇒ Tải về
07-P7_Bài tập thì của động từ ⇒ Tải về
08-P8_Thì tương lại đơn giản ⇒ Tải về
09 – PHÂN TỪ (PARTICIPLES) ⇒ Tải về
09-P9_Thì Tương lai tiếp diễn, TL hoàn thành và TL hoàn thành tiếp diễn ⇒ Tải về
10-P10_GIỚI THIỆU ĐỘNG TỪ (VERBS) ⇒ Tải về
11-P11_GIỚI THIỆU ĐỘNG TỪ (VERBS) ⇒ Tải về
12- MIXED TENSES EXERCISES ⇒ Tải về
13-PHÂN TỪ (PARTICIPLES) – P 1 ⇒ Tải về
14-PHÂN TỪ (PARTICIPLES) – P 2 ⇒ Tải về
15-CÁCH DÙNG BE, HAVE, DO ⇒ Tải về