Tháng Ba 21, 2023

Triều đại phong kiến cuối cùng của VN kết thúc vào ngày tháng năm nào? Đáp: 30/8/1945, ngày vua Bảo Đại đọc lời thoái vị và giao nộp ấn kiếm cho cách mạng tại điện Thái Hòa.

Triều đại phong kiến cuối cùng của VN kết thúc vào ngày tháng năm nào?

Đáp: 30/8/1945, ngày vua Bảo Đại đọc lời thoái vị và giao nộp ấn kiếm cho cách mạng tại điện Thái Hòa.