Tháng Tư 15, 2024

Tổng hợp hạt nhân heli ${}_{2}^{4}He$ từ phản ứng hạt nhân ${}_{1}^{1}H+{}_{3}^{7}Li\to {}_{2}^{4}He+X$. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

Tổng hợp hạt nhân heli ${}_{2}^{4}He$ từ phản ứng hạt nhân ${}_{1}^{1}H+{}_{3}^{7}Li\to {}_{2}^{4}He+X$. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

A. $1,{{3. 10}^{24}}MeV. $

B. $2,{{6. 10}^{24}}MeV. $

C. $5,{{2. 10}^{24}}MeV. $

D. $2,{{4. 10}^{24}}MeV. $

Hướng dẫn

${}_{1}^{1}H+{}_{3}^{7}Li\to {}_{2}^{4}He+{}_{2}^{4}He$. Số hạt He có trong 0,5 mol heli là $N=n. {{N}_{A}}=0,5. 6,{{02. 10}^{23}}=9,{{01. 10}^{23}}$ hạt Một phản ứng tạo thành 2 hạt He, nên năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là