Tháng Một 17, 2022

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz, bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử $M$ và $N$ có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, $M$ thuộc một bụng sóng dao động với biên độ 6 mm. Lấy ${{\pi }^{2}}=10$. Tại thời điểm $t$, phần tử $M$ đang chuyển động với vận tốc $6\pi $ cm/s thì vận tốc tương đối giữa $M,N$ có độ lớn bằng

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz, bước sóng 6 cm. …

Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L;$ tụ điện có điện dung $C;$ $X$ là đoạn mạch chứa các phần tử có ${{R}_{1}},\,\,{{L}_{1}},\,\,{{C}_{1}}$ mắc nối tiếp. Biết $2{{\omega }^{2}}LC=1$, các điện áp hiệu dụng: ${{U}_{AN}}=120$V; ${{U}_{MB}}=90$V, góc lệch pha giữa ${{u}_{AN}}$ và ${{u}_{MB}}$ là $\frac{5\pi }{12}$. Giá trị của $U$ là

Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ như hình bên. Trong đó, cuộn cảm thuần có độ tự …

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng $k=1$N/m, vật nặng có khối lượng $m=1$ kg. Chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật nặng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào tốc độ dao động của vật. Tốc độ dao động cực đại của con lắc gần nhất giá trị nào sau đây?

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng $k=1$N/m, vật nặng có khối lượng $m=1$ kg. Chọn chiều dương …

Trên bề mặt một chất lỏng, tại hai điểm $A$, $B$ cách nhau 14 cm có hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng bằng 4 cm. $C$ là một điểm trên mặt chất lỏng sao cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $C$. Trên đoạn $AC$, hai điểm liên tiếp có phần tử sóng dao động với biên độ cực đại cách nhau một đoạn ngắn nhất xấp xỉ bằng bao nhiêu?

Trên bề mặt một chất lỏng, tại hai điểm $A$, $B$ cách nhau 14 cm có hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng …

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường $g$ bằng con lắc đơn, một nhóm học sinh tiến hành đo, xử lý số liệu và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kì dao động điều hòa $\left( {{T}^{2}} \right)$ theo chiều dài $l$ của con lắc như hình bên. Lấy $\pi =3,14$. Nếu chiều dài của con lắc dùng làm thí nghiệm là 50 cm thì chu kì dao động của nó bằng

Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường $g$ bằng con lắc đơn, một nhóm học sinh tiến hành đo, xử lý số liệu …