Tháng Mười Một 28, 2021

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

A. Dân tộc Khơme

B. Dân tộc Thái

C. Dân tộc Chămv

D. Tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên

Hướng dẫn

Đáp án: C