Tháng Mười Một 28, 2021

Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là

Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là

A. Bắc ÁB. Tây á

C. Đông Nam ÁD. Trung Á

Hướng dẫn

Đáp án: C