Tháng Mười 23, 2021

Tinh hoàn có chức năng:

Tinh hoàn có chức năng:
A. Sản sinh ra tinh trùng và ơstrôgen
B. Sản sinh ra tinh trùng và testôstêrôn
C. Sản sinh và nuôi dưỡng tinh trùng
D. Sản sinh tinh trùng và prôgesteron

Hướng dẫn

Tinh hoàn có chức năng sản sinh ra tinh trùng và testôstêrôn.
Đáp án cần chọn là: B