Tháng Ba 21, 2023

Tính (-|-59|) + (-81) là:

Tính (-|-59|) + (-81) là:

A. 140

B. -140

C. 130

D. 22

Hướng dẫn

Ta có: (-|-59|) + (-81) = (-59) + (-81) = -(59 + 81) = -140

Chọn đáp án B.