Tháng Tư 18, 2024

Tính (-42).(-5) được kết quả là:

Tính (-42).(-5) được kết quả là:

A. -210

B. 210

C. -47

D. 37

Hướng dẫn

Ta có: (-42).(-5) = |-42|.|-5| = 42.5 = 210

Chọn đáp án B.