Tháng Ba 3, 2024

Tìm x biết x – 1/5 = 2 + -3/4

Tìm x biết x – 1/5 = 2 + -3/4

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

A. 9/5

B. 11/5

C. -11/5

D. -1/5

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án A

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án A

A. 5/18

B. 5/36

C. -11/18

D. -13/36

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án A

A. 9/14

B. 1/14

C. 11/14

D. 1/2

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

A. -5/16

B. 5/16

C. 19/16

D. -(19/16)

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

A. 2

B. 1

C. -1

D. 5

Hướng dẫn

Đặt số cần điền vào chỗ chấm là x ta có :

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 1

Chọn đáp án B