Tháng Ba 24, 2023

Tìm x, biết 12 ⋮ x và x < -2

Tìm x, biết 12 ⋮ x và x < -2

A. {1}

B. {-3; -4; -6; -12}

C. {-2; -1}

D. {-2; -1; 1; 2; 3; 4; 6; 12}

Hướng dẫn

Tập hợp ước của 12 là {±1; ±2; ±3; ±4; ±6; ±12}

Vì x < -2 nên x ∈ {-3; -4; -6; -12}

Chọn đáp án B.