Tháng Ba 1, 2024

Tìm x ∈ Z thỏa mãn; -1 < x < 2

Tìm x ∈ Z thỏa mãn; -1 < x < 2

A. x ∈ {0;1;2}

B. x ∈ {0}

C. x ∈ {-1;0;1;2}

D. x ∈ {0;1}

Hướng dẫn

Tìm x ∈ Z thỏa mãn; -1 < x < 2

Chọn câu D