Tháng Ba 21, 2023

Tìm số nguyên a biết |a| = 16

Tìm số nguyên a biết |a| = 16

A. a = 16

B. a = -16

C. a = 16 hoặc a = -16

D. Không có a thỏa mãn.

Hướng dẫn

Vì |a| = 16 nên a = 16 hoặc a = -16

Chọn đáp án C.