Tháng Hai 7, 2023

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1; -1; -5; -3; 2000

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1; -1; -5; -3; 2000

A. 1; -1; 5; 3; 2000

B. 1; 1; 5; 3; 2000

C. 1; 1; -5; 3; -2000

D. -1; 1; 5; 3; -2000

Hướng dẫn

Giá trị tuyệt đối của 1; -1; -5; -3; 2000 lần lượt là 1; 1; 5; 3; 2000

Chọn câu B