Tháng Ba 21, 2023

Tìm các giá trị của số nguyên a biết: a. |a| < 7 b. |a| ≥ 5 c. 2 < |a| < 10

Tìm các giá trị của số nguyên a biết:

a. |a| < 7

b. |a| ≥ 5

c. 2 < |a| < 10

Hướng dẫn

a. Ta được -7 < a < 7 ; a ∈ Z

Hay a ∈ {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

b. Ta được a ≤ -5 hoặc a ≥ 5; a ∈ Z

c. Ta được 2 < a < 10 hoặc -10 < a < -2