Tháng Hai 7, 2023

Thực hiện các phép tính: a. (-3) + 5 b. [(-5) + 6] + 4 c. (-2) + 0 d. 4 + (-4)

Thực hiện các phép tính:

a. (-3) + 5

b. [(-5) + 6] + 4

c. (-2) + 0

d. 4 + (-4)

Hướng dẫn

a. (-3) + 5 = ( 5 – 3) = 2

b. [(-5) + 6] + 4 = (-5) + (6 + 4) = (-5) + 10 = 5

c. (-2) + 0 = 0 + (-2) = -2

d. 4 + (-4) = 0 (tổng của 2 số đối nhau bằng 0)