Tháng Mười Hai 6, 2023

They said that they had been driving through the desert ……………

They said that they had been driving through the desert ……………

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously
Xem đáp án
Đáp án: A
Trong 4 đáp án chỉ có đáp án A là lùi trạng từ thời gian đúng quy tắc.
Dịch: Họ nói rằng họ đã lái xe qua sa mạc ngày hôm trước.