Tháng Ba 29, 2023

Có bao nhiêu ước của -24

Có bao nhiêu ước của -24

A. 9

B. 17

C. 8

D. 16

Hướng dẫn

Có 8 ước tự nhiên của 24 là 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Vậy có 8.2 = 16 ước của -24.

Chọn đáp án D.