Tháng Bảy 2, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy khóa mới điều hành công việc từ khi nào?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy khóa mới điều hành công việc từ khi nào?

A. Ngay sau khi được bầu.

B. Khi nhận được quyết định chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền.

C. Sau khi bàn giao cấp ủy mới và cấp ủy cũ.

D. Ngay sau khi kết thúc đại hội.

Chọn đáp án là A