Tháng Mười 26, 2021

Thành phần nào dưới đây không nằm ở lớp bì ?

Thành phần nào dưới đây không nằm ở lớp bì ?
A. Tuyến nhờn
B. Mạch máu
C. Sắc tố da
D. Thụ quan

Hướng dẫn

Sắc tố da không nằm ở lớp bì.
Đáp án cần chọn là: C