Tháng Mười 23, 2021

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?
A. Ôxi
B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)
C. Nước và muối khoáng
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Ôxi, chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…), nước và muối khoáng đều cần cho hoạt động trao đổi
chất của tế bào.
Đáp án cần chọn là: D