Tháng Mười 25, 2021

Thành phần hoá học của tế bào gồm:

Thành phần hoá học của tế bào gồm:
A. Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, muối khoáng như K, Ca, Na, Fe, Cu…
B. Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic và các vitamin
C. Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic và nước
D. Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, chất vô cơ bao gồm nước và các loại muối khoáng như K, Ca,
Na…

Hướng dẫn

Thành phần hoá học của tế bào gồm: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, chất vô cơ bao gồm nước
và các loại muối khoáng như K, Ca, Na…
Đáp án cần chọn là: D