Tháng Mười 22, 2021

Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?
A. Chỉ có một nhân
B. Có vân ngang
C. Gắn với xương
D. Hình thoi, nhọn hai đầu

Hướng dẫn

Loại trừ B, C, D.
A. Tế bào cơ trơn có một nhân và tế bào cơ tim có một hoặc vài nhân.
Đáp án cần chọn là: A