Tháng Bảy 2, 2022

Tại đại hội Đảng các cấp, việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay, có thể được áp dụng cho việc bầu cử nào?

Tại đại hội Đảng các cấp, việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay, có thể được áp dụng cho việc bầu cử nào?

A. Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.

B. Bầu nhân sự cấp ủy.

C. Bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên.

D. Bầu đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Chọn đáp án là A