Tháng Mười Một 28, 2021

Sự phân biệt chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII không chứng tỏ

Sự phân biệt chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII không chứng tỏ

A. Tình trạng khủng hoảng, suy thoái của Ấn Độ

B. Sự phát triển tự cường của các vùng địa phương

C. Sự phát triển của các vùng xa hơn

D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá, phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và ảnh hưởng ra bên ngoài

Hướng dẫn

Đáp án: A