Tháng Tư 16, 2024

So sánh a) (-14).(-10) và 7.20 b) (-81).(-8) và 10.24

So sánh

a) (-14).(-10) và 7.20

b) (-81).(-8) và 10.24

Hướng dẫn

a) Ta có: (-14).(-10) = +(14.10) = 140

Mà 7.20 = 140

Khi đó: (-14).(-10) = 7.20

b) Ta có: (-81).(-8) = +(81.8) = 648

Mà 10.24 = 240

Khi đó (-81).(-8) > 10.24