Tháng Ba 29, 2023

Số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, 2 chữ số là:

Số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, 2 chữ số là:

A. -1; -10

B. 0; -10

C. 1; -10

D. 0; 10

Hướng dẫn

Số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số và 2 chữ số là: -1;-10

Chọn câu A