Tháng Ba 21, 2023

số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là:

số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là:

A. 5; 2; -12; -24

B. -5; -2; -12; 24

C. 5; 2; 12; -24

D. 5; -2; -12; 2

Hướng dẫn

số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là: 5; 2; -12; -24

Chọn câu A